Program konferencji

Wersja do pobrania w formacie PDF

Czwartek, 22 października 2015 r.

900–1100 Rejestracja uczestników
1100–1200 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
 • Wystąpienie prof. Aliny Maciejewskiej — Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii 
 • Wystąpienie prof. Jana Szmidta — JM Rektora Politechniki Warszawskiej 
 • Wystąpienie dr. Kazimierza Bujakowskiego — Głównego Geodety Kraju 
 • Wystąpienie prof. Adama Chrzanowskiego z UNB Canada 
 • Wystąpienia zaproszonych gości
1200–1730 Prezentacja sprzętu geodezyjnego (Mała Aula PW)
1200–1300

Sesja I Wybrane zastosowania geodezji inżynieryjnej
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Witold Prószyński, prof. dr. inż. Adam Chrzanowski

 • Maria Elżbieta Kowalska, Sławomir Łapiński, Mariusz Pasik, Marcin Rajner
  Geodezyjne prace pomiarowo-badawcze w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego w ramach XXXIX Polskiej Wyprawy Antarktycznej
 • Ryszard Malarski
  Pomiary przemieszczeń i deformacji Kościoła Akademickiego pw. Świętej Anny w Warszawie
 • Anna Szostak-Chrzanowski, Ewa Warchala
  Problemy w wyznaczaniu deformacji górotworu w rejonie filara ochronnego szybu
 • Tomasz Witosiński
  Geodezyjna obsługa budowy wielkogabarytowych konstrukcji morskich w nachylonych układach odniesienia
 • Dyskusja
1300–1315 Przerwa na kawę
1315–1415 

Sesja II Skanowanie laserowe w geodezji inżynieryjnej
przewodniczą: prof. dr. inż. Anna Szostak-Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Henryk Bryś

 • Michał Strach, Przemysław Grabias
  Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
 • Czesław Suchocki, Jacek Rapiński
  Korelacja pomiędzy wielkością intensity a temperaturą obsewowanego obiektu w naziemnym skaningu laserowym
 • Jan Sawicki, Michał Kowalczyk
  Badanie wpływu kolimacji i inklinacji na dokładność pomiaru skanerem Z+F pionowości obiektu inżynierskiego
 • Marek Woźniak, Agnieszka Nowak, Natalia Kosowska
  Inwentaryzacja przestrzennej konstrukcji stalowej techniką skaningu laserowego
 • Dyskusja
1420–1450 Obiad - Bistro Rektorskie - Gmach Główny PW
1450–1550  Wystąpienia firm prezentujących sprzęt geodezyjny
1550–1705

Sesja III Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Ryszard Józef Grabowski, prof. n. PW dr hab. inż. Dorota Zawieska

 • Bogdan Wolski, Cezary Toś
  Probabilistyczny model oceny stanu osnowy wysokościowej na obszarach zurbanizowanych
 • Witold Prószyński
  Poglądowa prezentacja niektórych podstawowych pojęć z zakresu niezawodności wewnętrznej sieci
 • Mieczysław Kwaśniak
  Wpływ sposobu określenia błędu średniego obserwacji typowej na efektywność wykrywania błędów grubych przy użyciu testu poprawki standaryzowanej
 • Marta Skała-Szymańska
  Wpasowanie łuku kołowego z symetrycznymi klotoidami w zbiór punktów z wykorzystaniem metody sympleksu Neldera-Mead'a
 • Wojciech Pachelski, Paweł Postek
  Optymalizacja planu obserwacyjnego na podstawie charakterystyk stochastycznych sieci geodezyjnej
 • Dyskusja
1705–1735

Sesja IV Posterowa (w trakcie bufet kawowy)
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, dr hab. inż. Maria Mrówczyńska

(szczegółowy wykaz posterów na oddzielnej stronie) 

1750 Przejazd uczestników do Serocka Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu NICOLA w Serocku (autokar przed Gmachem Głównym)
1900 Uroczysta kolacja
 

Piątek, 23 października 2015 r.

800–900 Śniadanie 
900–1000

Sesja V Monitorowanie konstrukcji znajdujących się pod obciążeniem statycznym i dynamicznym
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Edward Nowak, dr hab. inż. Michał Strach

 • Janina Zaczek-Peplinska, Monika Szynal
  Geodezyjne pomiary kontrolne w ocenie stanu technicznego zapory ziemnej w okresie wezbrań sezonowych
 • Krzysztof Karsznia, Claude Leyder
  Zastosowanie metody automatycznego monitoringu geodezyjnego w badaniu przemieszczeń konstrukcji zachodzących podczas betonowania na przykładzie nowatorskiego obiektu betonowo-drewnianego
 • Janusz Kuchmister, Piotr Gołuch, Kazimierz Ćmielewski, Michał Pająk
  Projekt i założenie sieci kontrolno-pomiarowej do monitorowania przemieszczeń nabrzeża Portu Miejskiego we Wrocławiu
 • Janina Zaczek-Peplinska, Maria Elżbieta Kowalska, Krzysztof Malowany
  Zastosowanie techniki Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO) w pomiarach kontrolnych zachowania obiektu hydrotechnicznego będącego pod wpływem obciążeń dynamicznych
 • Dyskusja 
1000–1115

Sesja VI Teoretyczne aspekty geodezyjnych pomiarów inżynieryjnych
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski, prof. n. PW dr hab. inż. Marek Woźniak

 • Henryk Bryś, Piotr Goluch
  Wybrane modele refrakcji w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych na terenach przemysłowych
 • Ryszard Józef Grabowski
  Identyfikacja translacji w przekształceniu izometrycznym obejmującym translację i rotację łącznie
 • Edward Nowak, Waldemar Odziemczyk
  Rekonstrukcja niezawodnościowa sieci kontrolnej dla zapory Zatonie
 • Ryszard Malarski
  Identyfikacja stałych punktów odniesienia w procesie obliczania przemieszczeń z uwzględnieniem warunków wyrównania swobodnego
 • Maria Mrówczyńska
  Elementy algorytmu optymalizacji parametryczno-strukturalnej sieci neuronowej
 • Dyskusja 
1115–1135 Przerwa na kawę
1135–1235

Sesja VII Instrumentarium i techniki pomiarowe
przewodniczą: dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. n. PW dr hab. inż. Janusz Walo

 • Michał Strach
  Inklinometryczny system pomiarowy w badaniach deformacji toru kolejowego
 • Angelika Justyna Goszczyńska
  Pomiar odkształceń przy użyciu tensometru optycznego oraz opracowanie pozyskanych danych
 • Ireneusz Wyczałek, Efthymious Tsantopoulos, Michał Wyczałek
  Metoda automatycznego pomiaru płaskości powierzchni
 • Marek Woźniak
  Konstruowanie stanowiska pomiarowego do prowadzenia badań dokładności obserwacji geodezyjnych do obiektów będących w ruchu
 • Dyskusja
1300–1400 Obiad 
1415–1515

Sesja VIII Techniki satelitarne w pomiarach inżynieryjnych
przewodniczą: dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, prof. n. PW dr hab. inż. Mieczysław Kwaśniak

 • Ihor Trevoho, Ihor Tsyupak
  Wyniki metrologicznej certyfikacji standardowej bazy liniowej w płaszczyźnie pionowej i poziomej w technologii GNSS
 • Zbigniew Siejka
  Wykorzystanie wirtualnych stacji referencyjnych, wielofunkcyjnegosystemu pozycjonowania ASG-EUPOS do optymalizacji układu nawiązania podstawowej osnowy realizacyjnej
 • Janusz Walo, Ryszard Szpunar, Tomasz Olszak, Magdalena Pieniak, Paweł Bylina
  Badanie wielkości i charakteru zmian położenia punktów kolejowej osnowy ziemnej
 • Volodymyr Hlotov
  Badanie dokładności pomiaru punktów fotogrametrycznych sygnalizowanych na zdjęciach, wykonanych z samolotu bezzałogowego typu UAV
 • Dyskusja
1515–1545

Podsumowanie konferencji
przewodniczą: prof. dr hab. inż. Witold Prószyński, prof. n. PW dr hab. inż. Marek Woźniak

1600 Wyjazd uczestników do Warszawy (autokar)

Wersja do pobrania w formacie PDF

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Nauk
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Patronat medialny

Geodeta Przegląd Geodezyjny Reports on Geodesy

Powered by Drupal. Theme based on Danland theme.